BASISÅRET - UNDERVISNING 1. ÅR


Etik og bibelbrug

Lærer: Cand.theol., tidligere universitetslektor Johannes Nissen
Hold 4: Efterår 2017: 10 timer


Vi møder i dag en række etiske dilemmaer og problemstillinger, hvor det ofte er svært at pege på en entydig løsning.
I dette fag drøftes, i hvilken grad bibelske tekster kan være med til at kaste lys over sådanne spørgsmål.
I drøftelsen inddrages bl.a.: forholdet mellem fattige og rige; holdningen til krig og fred (vold eller fjendekærlighed); de kristne og staten; opfattelsen af homoseksualitet og kønsroller.


 

 

Det Nye Testamentes tekst og teologi
Underviser:  Cand.theol. Annelise Søndengaard
Hold 2: Efterår 2017: 10 timer. Forår 2018 12 timer
Sommerkonvent 2018: 2 timer


Formålet med faget er at give en indføring i Det Ny Testamentes forskellige tekster og deres teologiske hovedsynspunkter. Med hovedvægt på det ældste evangelium (Markus fra o. år 70) vil vi gennemgå en række centrale tekster fra de synoptiske evangelier (Matthæus, Markus og Lukas). I undervisningen inddrages bl.a. Jesu lignelser, undergerningerne og lidelseshistorie.


 

 

Kirkehistorie fra oldtid til nutid
Underviser: Tidl. sognepræst, dr.theol. Anders E. Nielsen
Hold 3: Efterår 2017: 10 timer. Forår 2018:  12 timer
Sommerkonvent 2018: 4 timer

I forløbet skal vi gennemgå kirkens historie fra Jesusbevægelsen i ca. år 30 og frem til i dag. Undervisningen vil fokusere på den vesteuropæiske kirkes historie med enkelte afstikkere til de østlige kirker. Forløbet vil give et overblik over en lang, men fascinerende og spændende udvikling, der fører frem mod nutidens store og små kirkesamfund. Hvornår og hvordan blev fx præste- og bispeembedet til? Hvorfor skulle Henrik IV gå "Canossagang"? Og hvad var reformationen en reaktion på? 

Litteratur: Tarald Rasmussen/Einar Thomassen, Kristendommen. En historisk innføring. Oslo: Universitetsforlaget 2002.


 

 

Religionsteologi
Undervisere: Cand.theol. pastor Leif Vestergaard; og konsulent, missionær Lorens Hedelund
Hold 5: Forår 2018: 12 timer
Sommerkonvent 2018: 4 timer


Formålet med faget er at give en grundlæggende indføring i Hinduisme, Buddhisme og Islam set ud fra et kristent perspektiv. Undervisningen vil især fokusere på Guds- og menneskeforståelsen i de tre store religioner, herunder opfattelsen af liv og død, efter livet, frelse. Desuden planlægges ekskursioner til en moske og et buddhisttempel.


 

 

Det Gamle Testamentes tekst og teologi
Underviser: Cand. theol., ph.d., universitetslektor Else K. Holt
Hold 1: Efterår 2017: 10 timer. Forår 2018: 12 timer
Sommerkonvent 2018: 2 timer


Formålet med faget er at give en introduktion til det Det Gamle Testamentes tekster og teologier.
Efterårets undervisning omhandler Det Gamle Testamentes teksthistorie, dets omverden, historisk og religionshistorisk, de forskellige typer af tekster og teologier og det menneskesyn, vi finder deri.
Om foråret læses centrale tekster fra 1. Mosebog eksegetisk, dvs. at teksterne tolkes på baggrund af deres historiske og religionshistoriske sammenhæng og deres litterære form; men også deres aktualitet vil blive inddraget i begrænset omfang. 


 

 

Kristendommens tro og tænkning
Underviser: Professor, dr. theol. Anders-Christian Jacobsen.
Hold 6: Efterår 2017: 10 timer. Forår 2018: 12 timer
Sommerkonvent 2018: 4 timer


Formålet med faget er at give en introduktion til hovedpunkterne i teologien, sådan som den har udviklet sig indtil i dag. Vi vil tage fat på de store ord i teologien som fx skabelse, frelse, nåde, gudsbegreb, kirken, retfærdighed og tilgivelse. Undervejs vil vi støde på centrale teologer og drøfte, om deres udsagn fortsat har gyldighed.


 

 

TEMA
Forskellige undervisere
Hold 20: Efterår 2017: 10 timer. Forår 2018: 12 timer

I hver kursusweekend vil der være en dobbelttime fælles for alle kursisterne på de tre årgange og TFL-overbygningen (hold for tidligere kursister).
Denne dobbelttime har fagbetegnelsen TEMA, og vil typisk bestå af en foredrag om et aktuelt teologisk og kirkeligt relevant emne. 


Da efterårets studietur går til Armenien og Georgien, har Armenien og Georgien en naturlig plads i forårets TEMA-foredragsrække. Foredragene er imidlertid ikke kun studieturs-forberedende men har også almen interesse.


27. januar:     Armeniens historie, kirke, teologi og samfund
                       v. Ivar Brændgaard, tidl. direktør for TV2 – Midt/Vest

24. februar:    Armeniens historie, kirke, teologi og samfund
                     
   v. Ivar Brændgaard

17. marts:       Armenien og Georgiens historie, kirke, teologi og samfund 
                        v. Ivar Brændgaard

21. april:         Aktuelt teologisk tema
                        v. tidl. højskoleforstander, cand.theol. Carsten Kristiansen

26. maj:          Himmelske dage på Heden. Hvordan bliver Danske Kirkedage
                        2019?
                       
v. Jens Chr. Kirk, sognepræst og formand for kirkedagskomiteen

 


 

BETALING 1. årgang, Basisåret

Hold nr. 1 – 6 inkl. TEMA og 6 timers fællesundervisning mandag og onsdag på sommerkonventet:  I alt 154 timer.
Efterår 2017: kr. 2.244,00 (/*1.776,00)
Forår 2018: kr. 2.244,00 (/*1.776,00)