BASISÅRET - UNDERVISNING 1. ÅRDet Gamle Testamentes tekst og teologi

Undervisere: Cand.theol., ph.d., universitetslektor Else K. Holt
Hold 1: Efterår 2019: 10 timer. Forår 2020: 12 timer
Sommerkonvent 2020: 2 timer


Formålet med faget er at give en introduktion til det Det Gamle Testamentes tekster og teologier.
Efterårets undervisning omhandler Det Gamle Testamentes teksthistorie, dets omverden, historisk og religionshistorisk, de forskellige typer af tekster og teologier og det menneskesyn, vi finder deri.
Om foråret læses centrale tekster fra 1. Mosebog eksegetisk, dvs. at teksterne tolkes på baggrund af deres historiske og religionshistoriske sammenhæng og deres litterære form; men også deres aktualitet vil blive inddraget i begrænset omfang. 


 

 

Det Nye Testamentes tekst og teologi
Underviser:  Tidligere sognepræst, dr.theol. Anders E. Nielsen
Hold 2: Efterår 2019: 10 timer. Forår 2020 12 timer
Sommerkonvent 2020: 2 timer


Formålet med faget er at give en indføring i Det Ny Testamentes forskellige tekster og deres teologiske hovedsynspunkter. Med hovedvægt på det ældste evangelium (Markus fra o. år 70) vil vi gennemgå en række centrale tekster fra de synoptiske evangelier (Matthæus, Markus og Lukas). I undervisningen inddrages bl.a. Jesu lignelser, undergerningerne og lidelseshistorie.


 

 

Kirkehistorie fra oldtid til nutid
Underviser: Cand.theol. ph.d. Mattias Skat Sommer
Hold 3: Efterår 2019: 10 timer. Forår 2020:  12 timer
Sommerkonvent 2020: 4 timer

I forløbet skal vi gennemgå kirkens historie fra Jesusbevægelsen i ca. år 30 og frem til i dag. Undervisningen vil fokusere på den vesteuropæiske kirkes historie med enkelte afstikkere til de østlige kirker. Forløbet vil give et overblik over en lang, men fascinerende og spændende udvikling, der fører frem mod nutidens store og små kirkesamfund. Hvornår og hvordan blev fx præste- og bispeembedet til? Hvorfor skulle Henrik IV gå "Canossagang"? Og hvad var reformationen en reaktion på? 

Litteratur: Tarald Rasmussen/Einar Thomassen, Kristendommen. En historisk innføring. Oslo: Universitetsforlaget 2002.


 

 

Etik og bibelbrug
Underviser: Cand.theol., tidligere universitetslektor Johannes Nissen
Hold 4: Efterår 2019: 10 timer


Vi møder i dag en række etiske dilemmaer og problemstillinger, hvor det ofte er svært at pege på en entydig løsning.
I dette fag drøftes, i hvilken grad bibelske tekster kan være med til at kaste lys over sådanne spørgsmål.
I drøftelsen inddrages bl.a.: forholdet mellem fattige og rige; holdningen til krig og fred (vold eller fjendekærlighed); de kristne og staten; opfattelsen af homoseksualitet og kønsroller.


 

 

Religionsteologi
Undervisere: Cand.theol. pastor Leif Vestergaard; og konsulent, missionær Lorens Hedelund
Hold 5: Forår 2020: 12 timer
Sommerkonvent 2020 4 timer


Formålet med faget er at give en grundlæggende indføring i Hinduisme, Buddhisme og Islam set ud fra et kristent perspektiv. Undervisningen vil især fokusere på Guds- og menneskeforståelsen i de tre store religioner, herunder opfattelsen af liv og død, efter livet, frelse. Desuden planlægges ekskursioner til en moske og et buddhisttempel.


 

 

Kristendommens tro og tænkning - Dogmatiske hovedlinjer
Underviser: Professor, dr. theol. Anders-Christian Jacobsen
Hold 6: Efterår 2019: 10 timer. Forår 2020: 12 timer
Sommerkonvent 2020: 4 timer


Formålet med faget er at give en introduktion til hovedpunkterne i teologien, sådan som den har udviklet sig indtil i dag. Vi vil tage fat på de store ord i teologien som fx skabelse, frelse, nåde, gudsbegreb, kirken, retfærdighed og tilgivelse. Undervejs vil vi støde på centrale teologer og drøfte, om deres udsagn fortsat har gyldighed.


 

 

TEMA
Forskellige undervisere
Hold 20: Efterår 2019: 10 timer. Forår 2020: 12 timer

Hver kursusweekend afholdes en dobbelttime fælles for alle kursisterne på de tre årgange og TFL-overbygningen (hold for tidligere kursister).
Denne dobbelttime har fagbetegnelsen TEMA og vil typisk bestå af et foredrag om et aktuelt teologisk og kirkeligt relevant emne. 

 

TEMA efteråret 2019 kl. 15.10-16.55 med forfatterne til flere af de seneste udgivelser i serien TÆNKEPAUSER udgivet af Aarhus Universitetsforlag:

24. august: Jesus v. Kasper Bro Larsen, lektor, ph.d., Afdeling for Teologi, Aarhus Universitet

28. september: Aktuelt teologisk tema

26. oktober: Sorg v. Mai-Britt Guldin, undervisningsassistent, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

16. november: Karma v. Marianne Qvortrup Fibiger, lektor, ph.d., Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

7. december: Europa v. Jørgen Møller, professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

 


 

BETALING 1. årgang, Basisåret

Hold nr. 1 – 6 inkl. TEMA og 6 timers fællesundervisning mandag og onsdag på sommerkonventet:  I alt 154 timer.

Efterår 2019: kr. 2.290,00 (*1.820,00)
Forår 2020: kr. 2.290,00 (*1.820,00)