MELLEMTRINNET - UNDERVISNING 2. ÅRNy Testamente
- tekst og teologi i Johannesevangeliet
Underviser: Cand.theol., tidl. universitetslektor Johannes Nissen
Hold 7: Efterår 2019: 10 timer. Forår 2020: 12 timer


I dette fag vil vi arbejde med udvalgte tekster og temaer fra Johannesevangeliet. Undervisningens mål er at give deltagerne indsigt i evangeliets egenart. Hovedvægten lægges på de beretninger, der er specifikke for evangeliet, og der peges på de centrale træk i evangeliets teologi.
Endvidere vil vi drøfte, hvilken betydning Johannesevangeliets tekster og temaer har for en nutidig kristendom.


 

 

Ny Testamente - tekst og teologi hos Paulus
Underviser: Tidl. sognepræst, dr.theol. Anders E. Nielsen
Hold 8: Efterår 2019: 10 timer. Forår 2020: 12 timer


Faget består af en eksegetisk gennemgang af Paulus' Første Brev til Korintherne med henblik på at forstå brevets historiske sammenhæng og teologiske indhold. Vi skal især diskutere brevets sociale og kulturelle kontekst, der giver et helt unik billede af en kristen menighed i det første århundrede. Ligeledes vil vi se på, om den korinthiske situation minder os om noget, vi kender fra vores egen erfaringsverden.


 

 

Religionspædagogik
Undervisere: Cand.theol., forstander Jens Maibom Pedersen
Cand.theol., tidl. universitetslektor Johannes Nissen

Hold 9: Forår 2020: 12 timer
Sommerkonvent 2020: 4 timer


I dette undervisningsforløb drøftes deltagernes formidling af det kristne budskab i en aktuel sammenhæng. Der lægges vægt på mødet med andre livsanskuelser og religiøse holdninger. Vi skal bl.a. beskæftige os med det fundamentale i kristendommen, religionspædagogikkens rolle i religionsmødet, samtalens betydning, og ikke mindst brugen af bibeltekster i religionspædagogikken.


 

 

 

Kirkehistoriske perioder og temaer
- Folkelig praksis og folkets rolle i den danske kirke efter reformationen
Underviser: Universitetslektor, ph.d., Liselotte Malmgart
Hold 10: Efterår 2019: 10 timer. Forår 2020: 12 timer
Sommerkonvent 2020: 4 timer


I dette forløb dykker vi ned i tekster og litteratur, der fortæller om kristendommens rolle i hverdagslivet efter reformationen og frem til i dag. Det vil ofte være gennem præsternes perspektiv, fordi de langt hen af vejen er dem, der har beskrevet den religiøse praksis på godt og ondt, eller formanet til bedre opførsel.

Der bliver bl.a. nedslag i tiden lige efter reformationen med biskop Peder Palladius vistatsbog, tekster om kirketugt, beskrivelser fra vækkelsernes første tid og diskussioner om lægfolkets indflydelse i folkekirken.

Litteratur: Peder Palladius: En Visitatsbog. Udgivet på nudansk med indledning og noter af Martin Schwarz Lausten, seneste udgave 2012. Bogen kan bl.a. købes på www.eksistensen.dk (også som e-bog).

 
 

 

Gudstjeneste, bøn og spiritualitet
 - et teologisk perspektiv
Underviser efterår: Sognepræst, cand.theol. Vibeke Houmøller Kristensen
Underviser forår: Cand.theol., pastor Leif Vestergaard
Hold 11: Efterår 2019: 10 timer. Forår 2020: 12 timer
Sommerkonvent 2020: 4 timer


Formålet med faget er at perspektivere gudstjenestens teologi og opbygning med inddragelse af bøn og spiritualitet. Om efteråret drøftes aktuelle spørgsmål i forhold til bønnens teologi og spiritualitetens praksis med fokus på traditionen fra ørkenfædrene, middelalderens mystikere og eksempler på nye bønner og bekendelser.
Om foråret arbejdes der med gudstjenestens trosbekendelser, deres historiske baggrund, teologiske indhold og aktuelle betydning.Samtidsteologi
Underviser: Tidl. højskoleforstander, cand.theol. Carsten Kolby Kristiansen
Hold 12: Efterår 2019: 10 timer
Sommerkonvent 2020: 4 timer


Formålet er en drøftelse af aktuelle teologiske problemstillinger, som spiller en rolle i nutidens teologi, kultur og samfund - nationalt og globalt. Undervisningen vil især fokusere på emner som teologiens betydning for dannelse af national og global identitet, det danske velfærdssamfund, medier, opfattelsen af tid og penge samt kirkernes rolle i nogle af verdens brændpunkter.
Der er mulighed for at tage emner op, der diskuteres i medierne.TEMA
Forskellige undervisere
Hold 30: Efterår 2019: 10 timer. Forår 2020: 12 timer

Hver kursusweekend afholdes en dobbelttime fælles for alle kursisterne på de tre årgange og TFL-overbygningen (hold for tidligere kursister).
Denne dobbelttime har fagbetegnelsen TEMA, og vil typisk bestå af et foredrag om et aktuelt teologisk og kirkeligt relevant emne. 

 

TEMA efteråret 2019 kl. 15.10-16.55 med forfatterne til flere af de seneste udgivelser i serien TÆNKEPAUSER udgivet af Aarhus Universitetsforlag:

24. august: Jesus v. Kasper Bro Larsen, lektor, ph.d., Afdeling for Teologi, Aarhus Universitet

28. september: Aktuelt teologisk tema

26. oktober: Sorg v. Mai-Britt Guldin, undervisningsassistent, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

16. november: Karma v. Marianne Qvortrup Fibiger, lektor, ph.d., Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

7. december: Europa v. Jørgen Møller, professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

 


 

BETALING 2. årgang, Mellemtrinnet

Hold nr. 7 – 12 inkl. TEMA og 6 timers fællesundervisning mandag og onsdag på sommerkonventet:  I alt 154 timer.

Efterår 2019: kr. 2.290,00 (/*1.820,00)
Forår 2020: kr. 2.290,00 (/*1.820,00)