MELLEMTRINNET - UNDERVISNING 2. ÅR


Kirkehistoriske perioder og temaer
- Martin Luther: historie og teologi
Underviser: Tidl. sognepræst, dr.theol. Anders E. Nielsen
Hold 10: Efterår 2017: 10 timer. Forår 2018: 12 timer
Sommerkonvent 2018: 4 timer


I dette forløb gennemgår vi de vigtigste aspekter af den tyske reformator Martin Luthers (1483 - 1546) liv og teologi. Luther levede i en tid, der med renæssance, nye politiske institutioner og opdagelser af andre verdensdele var i hastig forandring.
Ud fra nyere historisk fremstilling af Luthers liv og med inddragelse af centrale tekster i dansk oversættelse vil vi undersøge, hvorfor en munk fra et nyåbent tysk provinsuniversitet kunne provokere både de kirkelige og de verdslige magthavere.
Hvad var det, han gjorde, sagde og skrev, som førte til ikke bare én, men flere kirkelige nydannelser i hele Europa?


 

 

Ny Testamente - tekst og teologi hos Paulus
Lærer: Cand.theol. Annelise Søndengaard
Hold 8: Efterår 2017: 10 timer. Forår 2018: 12 timer


Faget består af en eksegetisk gennemgang af Paulus' Første Brev til Korintherne med henblik på at forstå brevets historiske sammenhæng og teologiske indhold. Vi skal især diskutere brevets sociale og kulturelle kontekst, der giver et helt unik billede af en kristen menighed i det første århundrede. Ligeledes vil vi se på, om den korinthiske situation minder os om noget, vi kender fra vores egen erfaringsverden.


 

 

Religionspædagogik
Undervisere: Cand.theol., forstander Jens Maibom Pedersen
Cand.theol., tidl. universitetslektor Johannes Nissen
Cand.theol.,
præst Bent R. Arendt
Hold 9: Forår 2018: 12 timer
Sommerkonvent 2018: 4 timer


I dette undervisningsforløb drøftes deltagernes formidling af det kristne budskab i en aktuel sammenhæng. Der lægges vægt på mødet med andre livsanskuelser og religiøse holdninger. Vi skal bl.a. beskæftige os med det fundamentale i kristendommen, religionspædagogikkens rolle i religionsmødet, samtalens betydning, og ikke mindst brugen af bibeltekster i religionspædagogikken.


 

 

 

Ny Testamente
- tekst og teologi i Johannesevangeliet
Lærer: Cand.theol., tidl. universitetslektor Johannes Nissen
Hold 7: Efterår 2017: 10 timer. Forår 2018: 12 timer


I dette fag vil vi arbejde med udvalgte tekster og temaer fra Johannesevangeliet. Undervisningens mål er at give deltagerne indsigt i evangeliets egenart. Hovedvægten lægges på de beretninger, der er specifikke for evangeliet, og der peges på de centrale træk i evangeliets teologi.
Endvidere vil vi drøfte, hvilken betydning Johannesevangeliets tekster og temaer har for en fornuftig kristendom.


 

 

Gudstjeneste, bøn og spiritualitet
 - et teologisk perspektiv
Underviser efterår: Professor, dr.theol. Peter Lodberg
Underviser forår: Cand.theol., pastor Leif Vestergaard
Hold 11: Efterår 2017: 10 timer. Forår 2018: 12 timer
Sommerkonvent 2018: 4 timer


Formålet med faget er at perspektivere gudstjenestens teologi og opbygning med inddragelse af bøn og spiritualitet. Om efteråret drøftes aktuelle spørgsmål i forhold til bønnens teologi og spiritualitetens praksis med fokus på traditionen fra ørkenfædrene, middelalderens mystikere og eksempler på nye bønner og bekendelser.
Om foråret arbejdes der med gudstjenestens trosbekendelser, deres historiske baggrund, teologiske indhold og aktuelle betydning.Samtidsteologi
Underviser: Tidl. højskoleforstander, cand.theol. Carsten Kolby Kristiansen
Hold 12: Efterår 2017: 10 timer
Sommerkonvent 2018: 4 timer


Formålet er en drøftelse af aktuelle teologiske problemstillinger, som spiller en rolle i nutidens teologi, kultur og samfund - nationalt og globalt. Undervisningen vil især fokusere på emner som teologiens betydning for dannelse af national og global identitet, det danske velfærdssamfund, medier, opfattelsen af tid og penge samt kirkernes rolle i nogle af verdens brændpunkter.
Der er mulighed for at tage emner op, der diskuteres i medierne.TEMA
Forskellige undervisere
Hold 30: Efterår 2017: 10 timer. Forår 2018: 12 timer

I hver kursusweekend vil der være en dobbelttime fælles for alle kursisterne på de tre årgange og TFL-overbygningen (hold for tidligere kursister).
Denne dobbelttime har fagbetegnelsen TEMA, og vil typisk bestå af en foredrag om et aktuelt teologisk og kirkeligt relevant emne. 


Da efterårets studietur går til Armenien og Georgien, har Armenien og Georgien en naturlig plads i forårets TEMA-foredragsrække. Foredragene er imidlertid ikke kun studieturs-forberedende men har også almen interesse.

27. januar:     Armeniens historie, kirke, teologi og samfund
                       v. Ivar Brændgaard, tidl. direktør for TV2 – Midt/Vest

24. februar:    Armeniens historie, kirke, teologi og samfund
                        v. Ivar Brændgaard

17. marts:       Armenien og Georgiens historie, kirke, teologi og samfund 
                        v. Ivar Brændgaard

21. april:         Aktuelt teologisk tema
                        v. tidl. højskoleforstander, cand.theol. Carsten Kristiansen

26. maj:          Himmelske dage på Heden. Hvordan bliver Danske Kirkedage
                        2019?

                        v. Jens Chr. Kirk, sognepræst og formand for kirkedagskomiteen

 


 

BETALING 1. årgang, Basisåret

Hold nr. 7 – 12 inkl. TEMA og 6 timers fællesundervisning mandag og onsdag på sommerkonventet:  I alt 154 timer.

Efterår 2017: kr. 2.244,00 (/*1.776,00)
Forår 2018: kr. 2.244,00 (/*1.776,00)