Gammeltestamentlige temaer
Lærer: Cand.theol. Ph.d. Sif Egede Antonsen
Hold 13: Efterår 2018: 10 timer. Forår 2019: 12 timer
Sommerkonvent 2019: 4 timer


Formålet med faget er at udbygge kendskabet til de forskellige gammeltestamentlige teologier og deres grundlæggende centrale temaer, som fx 1) den national-etniske (deuteronomistiske) teologi, der fokuserer på udvælgelsen af det israelitiske folk, udfrielsen fra Egypten, ørkenvandringen, pagten, loven og indvandringen i landet, og 2) den præstelige teologi, hvor bl.a. kulten, præsteskabet, Jahves tilstedeværelse i helligdommen, forholdet mellem rent og urent samt helligt og profant spiller den afgørende rolle.
I løbet af året gennemgås 2-3 større tekstsamlinger, som fx Salmernes Bog, Esajas Bog, Prædikeren eller 5. Mosebog, som belyser de forskellige genrer og teologier i Det Gamle Testamente.


Etik og religionsfilosofi
Lærer: Cand.theol., tidl. universitetslektor Kees van Kooten Niekerk
Hold 14: Efterår 2018: 10 timer
Sommerkonvent 2019: 4 timer


Det er undervisningens formål på et velinformeret grundlag at nå frem til en kvalificeret diskussion af nogle religionsfilosofiske og etiske spørgsmål.
Efterårets emner er forholdet mellem den kristne tro og darwinisme, forholdet mellem kristendom og politik samt bioetiske problemstillinger i forbindelse med stamcelleforskning og genteknologi.
På sommerkonventet introduceres og diskuteres K.E. Løgstrups tanker om den etiske fordring og de suveræne livsytringer med udgangspunkt i tekster fra Den Etiske Fordring og Norm og spontaneitet.


 

 

AFSLUTTERHOLDET - UNDERVISNING 3. ÅR


Nytestamentlige temaer
Underviser: Cand. theol., tidl. universitetslektor Johannes Nissen
Hold 15: Efterår 2018: 10 timer. Forår 2019: 12 timer
Sommerkonvent 2019: 4 timer


Nytestamentlig teologi er en vigtig del af den nytestamentlige eksegese.
Den kan være en beskrivelse af de enkelte skrifters teologi eller af temaer, som kommer til udtryk i forskellige skrifter.
I denne undervisning vil vægten blive lagt på den tematiske indfaldsvinkel. Centralt står forholdet mellem enhed og mangfoldighed, dvs. hvad der er fælles, og hvad der er særegent for de enkelte skrifter.
Problemstillingen vil blive belyst ud fra en række temaer, f.eks. kristologi, Helligåndsteologi, menighedssyn, opfattelsen af gudstjeneste, dåb og nadver, tjenester/embeder, forståelsen for undere, håbsbilleder og forskellige etiske problemstillinger.


 

 

Kirke- og Konfessionskundskab
Underviser efterår: Professor, dr.theol. Peter Lodberg
Underviser forår:
Cand.theol., pastor Leif Vestergaard
Hold 16: Efterår 2018: 10 timer.
Forår 2019: 12 timer.


Faget gennemgår de forskellige kristne kirkesamfund, deres historie og konfessionelle egenart. Hvad er fx den væsentlige forskel mellem den ortodokse, den katolske og den lutherske kirke? Hvad er den evangelisk-lutherske kirkes særpræg over for den reformerte og den anglikanske kirke? Og hvilket ærinde er frikirkerne ude i? Desuden får du en indføring i den økumeniske bevægelse med vægt på socialetikken og udvalgte dogmatiske emner.Diakoni & Sjælesorg
Undervisere:
Cand.theol. forstander Jens Maibom Pedersen
Cand.theol.
hospitalspræst Steen Bonde
Hold 17: Efterår 2018: 10 timer. Forår 2019: 12 timer
Sommerkonvent 2019: 4 timer


I den ene del af dette fag skal vi fokusere på diakonien som en vigtig del af den kristne kirkes selvforståelse og undersøge følgende temaer: Hvad er diakoni? Hvad er forholdet mellem kristen og human omsorgsetik? Diakoni og menneskesyn, Diakoniens historie og rolle i velfærdsstaten, Diakoni og folkekirke, Social omsorg og åndelig omsorg: Udfordringer til det diakonale arbejde netop nu.

I fagets anden del får du en indføring i sjælesorgen. Et væsentligt sjælesørgerisk tema sætter rammen for hver lektion, men du er selv med til at udfylde rammen med dine vinkler på temaet. Samtidig vil du blive udfordret til at finde din egen sjælesørgeriske identitet, hvad enten du er professionel eller praktiserer "køkkenbordssjælesorg."Aktuelle teologiske problemstillinger og tænkere
Underviser: Professor, dr.theol. Peter Lodberg
Hold 18: Forår 2019: 12 timer


Faget vil belyse aktuelle teologiske problemstillinger og teologer, der arbejder med samtidsteologi.
Formålet er at gå bag om diskussioner og avisoverskrifter for at belyse de principielle teologiske problemstillinger, der kan komme op til overfladen i form af teologiske diskussioner.
Emner, der kan tages op, er fx opstandelsestro og reinkarnation, forholdet mellem luthersk og katolsk teologi, dåb og tro samt kristendom og politik forskellige steder i verden.


 

 

 

TEMA
Forskellige undervisere
Hold 40: Efterår 2018: 10 timer. Forår 2019: 12 timer

I hver kursusweekend vil der være en dobbelttime fælles for alle kursisterne på de tre årgange og TFL-overbygningen (hold for tidligere kursister).
Denne dobbelttime har fagbetegnelsen TEMA, og vil typisk bestå af en foredrag om et aktuelt teologisk og kirkeligt relevant emne. 

 

Tema efteråret 2018

25. aug.:   Johannes Aagaards teologi og betydning – Teologi for Lægfolks grundlægger og den femte Aarhus-teolog
               v. Peter Lodberg, professor, dr.theol.

29. sep.:  Opstandelse og forsoning – et sjælesørgerisk perspektiv 
               v. Mikkel Gabriel Christoffersen, ph.d. og sognepræst, København.

27. okt.:   Kirkearkitektur og det uudsigelige. Arkitektur og teologi i Johannes Exners kirkebyggeri
               v. Line Marschner, ph.d. Afdeling for Teologi, Aarhus Universitet.

17. nov.:  Kirken i byen – som åndehul, pejlemærke eller social drivkraft
               v. Lars Viftrup, cand.theol. og ph.d.-studerende, Afdeling for Teologi, Aarhus Universitet

8. dec.:    På vej mod en ny højskolesangbog
               v. Anne Odgaard Eyermann, organist og medlem af udvalget, der udarbejder en ny højskolesangbog.

 


 

BETALING 1. årgang, Basisåret

Hold nr. 13 – 18 inkl. TEMA og 6 timers fællesundervisning mandag og onsdag på sommerkonventet:  I alt 154 timer.

Efterår 2018: kr. 2.244,00 (/*1.776,00)
Forår 2019: kr. 2.244,00 (/*1.776,00)